آزمایشات

ليست آزمايشاتی كه در آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت قابوس آجر بر روی محصولات توليدی انجام می شود.

1- تعيين كاهش حجم در حين خشک شدن

2- تعيين كاهش حجم در حين پخت

3- تعيين استحكام خمشی خشک

4- تعيين استحكام خمشی بخت

5- اندازه گيری درصد جذب آب

6- اندازه گيری وزن مخصوص آجر

7- تعيين دانه بندی خاک و نوع آن

8- كلسی متری

9- تعيين پلاستيسيته

10- تعيين تعقر و تحدب

وسایل کنترل کیفیت

ليست وسايل آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت قابوس آجر :

1- اون آزمايشگاهی

2- كوليس ورنيه جهت اندازه گيری

3- حمام بن ماری

4- جک تست مقاومت فشاری

5- ترازو با دقت يک دهم گرم

6- ترازو با دقت يک صدم گرم

7- گوه

8- الک يا صافی دانه بندی خاک

9- سانتریفیوژ

تجهیزات اندازه گیری و دستورالعمل ها

ليست وسايل و تجهيزات اندازه گيري :

كوليس : كه در ازاي قسمت مندرج بازوي اندازه گيري و شاخكهاي آن دست كم معادل بزرگترين ضلع آجر باشد.

 دستور العمل انجام آزمايشات در آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت قابوس آجر :

1- تعيين كاهش حجم در حين پخت و خشك شدن: در اين آزمايش آجر را قبل از اينكه به كوره براي خشك شدن بفرستند جهت اندازه گيري شكل ظاهري و حجم آن توسط كوليس اندازه گيري و پس از خشك شدن در خشك كن با حرارت جهت افت آن دو مرتبه مورد آزمايش قرار مي گيرد و ابعاد دو حجم آن را اندازه مي گيريم كه تفاوت اين دو اندازه تعيين كننده كاهش ، افزايش آجر قبل از خشك شدن و بعد از خشك شدن را به ما مي دهد كه طبق استاندارد آجر توكار نبايد از 2 ميلي متر تا 5 ميلي متر كمتر يا بيشتر نرود .

2- تعيين استحكام خمشي در حال پخت و خشك : در اين حالت ده قالب آجر سالم را انتخاب نموده و براي مقاومت فشاري آجر استفاده مي نماييم هريك از آجرها بايد در جهتي تحت فشاري قرار گيرند كه در عمل استفاده خواهند شد. كاربرد معمول آجر آن است كه بزرگترين سطح آن بصورت افقي باشد. آجر را قبل از خشك شدن و بعد از خشك شدن مقاومت فشاري آن توسط دستگاه پرسينگ گرفته و اختلاف را طبق استاندارد محاسبه مي كنند و آجر هاي سوراخي را مساحت كل را حساب كرده و بعد مساحت سوراخ ها را از سطح كل كم نمي كنند و مساحت كل سطح فشار را درنظر مي گيرند.

مقاومت فشاري آجر توكار بايد طبق استاندارد ميانگين ده آجر 80 كيلو بر سانتيمتر مربع و هر آجر منفرد 60 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد . ميانگين مقاومت فشاري ده نمونه آجر مورد آزمون نبايد از مقدار داده شده براي هر كدام كمتر باشد و مقاومت فشاري تو پر و سوراخدار تفاوتي ندارد براي تعيين استحكام خشت توسط دستگاه پرسينگ بايد حتي الامكان جهت تنظيم روند بارگذاري باشد تا بتواند روند بارگذاري را تا 3.5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع در ثانيه اعمال نمايد اين دستگاه بايد ظرفيت مناسب براي شكستن كليه نمونه ها را داشته باشد ظرفيت انتخاب شده بايد به نحوي باشد كه بار نهايي تحمل شده بوسيله نمونه ها از يك پنجم ظرفيت كامل دستگاه تجاوز نكند .

3- اندازه گيري درصد جذب آب : آجر را پس از خشك شدن به مدت 24 ساعت در ظرف آبي بصورتي كه آب به همه جاي آجر برسد مي گذارند آب جذب شده توسط آجر را از آب ظرف كم مي كنند كه ميزان جذب آب بدست مي آيد .

نمونه هاي آزمايش بايد از آجر هاي سالم باشد و تعداد نمونه ها براي اين آزمايش بايد ده قالب باشد.

4- اندازه گيري وزن مخصوص آجر : در اين روش آزمايش آجر را بر روي ترازوي آزمايشگاهي قرار داده و وزن دقيق آجر را اندازه مي گيريم كه طبق استانداردهاي تعيين شده مي باشد .

5- تعيين دانه بندي خاك و نوع آن :

عموماً مواد اوليه تشكيل دهنده آجر خاك رس مي باشد خاك رس بعلت ذرات ريز دانه بندي كوچك تر از دو ميكرون و خاصيت تجزيه پذيري و جذب آب مناسب و تشكيل پذيري خوب و ضريب نرمي صفر در آجر پزي استفاده مي شود و دانه بندي آن را در آزمايشگاه از الك استفاده مي كنند.