ایتال 20*20*10

سایز : 10x20x20 سانتیمتر

وزن : 2400-2200 گرم

ظرفیت کامیون تک : 4500 عدد

ظرفیت کامیون ده چرخ : 6700 عدد

ظرفیت تریلی : 10000 عدد